Domeny z całego świata w jednym miejscu
ENGLISH
Menu:
1096 Dostępnych rozszerzeń
domen z całego świata
Banner mobileBanner pc

Regulamin rejestracji i utrzymania domen globalnych

Poniżej znajduje się załącznik do regulaminu świadczenia usług przez MSERWIS dotyczący rejestracji i utrzymania wybranych domen globalnych. Stanowi on część umowy w przypadku rejestracji i utrzymania dowolnych domen rejestrowanych za pośrednictwem eNom Inc oraz innych rejestratorów, z którymi współpracujemy.

Niniejsza umowa zawiera klauzulę arbitrażową dla rozstrzygania sporów pomiędzy stronami.

Niniejsza Umowa Rejestracji (zwana dalej "Umową") określa zasady korzystania z usługi rejestracji nazw domen oraz usług z nią powiązanych (zwanych dalej "Usługami"). W niniejszej Umowie "Państwo" i "Państwa" odnoszą się do Państwa i rejestrującego, wymienionych w bazie danych kontaktowych dotyczących nazw domen - WHOIS. "My", "nas" i "nasze" odnoszą się do rejestratorów wymienionych na końcu niniejszego dokumentu, którykolwiek z nich będzie rejestratorem Państwa nazwy domeny i z których wszystkie należą do jednego właściciela, regulaminy świadczenia usług oraz infrastrukturę usług. W celu ustalenia, który z rejestratorów jest rejestratorem Państwa nazwy domeny, proszę skorzystać z funkcji wyszukiwania w bazie WHOIS: http://www.uwhois.com. Usługa zostanie Państwu dostarczona przez głównego usługodawcę, z którym utrzymujemy relacje hurtowe (Państwa "Główny Dostawca Usług"). Państwa relacje z Głównym Dostawcą Usług mogą być regulowane przez dodatkowe postanowienia, jeśli Państwo i Państwa Główny Dostawca Usług takowe uzgodnią. Terminy "my", "nas" i "nasze" nie odnoszą się do Państwa Głównego Dostawcy Usług, poza następującymi wyjątkami: gdy wyraźnie jest to stwierdzone lub gdy Państwa Główny Dostawca Usług jest jednym z nas (tzn. jeśli Państwa Główny Dostawca Usług jest również jednym z rejestratorów wymienionych w końcowej części niniejszego dokumentu).

 1. Państwa Umowa: Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy, UDRP (definicja poniżej), URS (definicja poniżej) oraz wszelkie zasady, polityki lub umowy, które zostały przyjęte/opublikowane w związku z określonymi usługami i/lub takie, które mogą być przyjęte lub egzekwowane przez Internet Corporation for Assigned Names and Numbers / Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów ("ICANN"), dowolny rejestr lub organ rządowy/organ władzy publicznej.

 2. Zmiany Umowy: Warunki niniejszej Umowy mogą ulec zmianie - poprzez wprowadzenie zmian przez nas, wystąpienie zmian w polityce ICANN lub zmian obowiązującego prawa, które mogą znaleźć odzwierciedlenie w treści niniejszej Umowy bądź też nie, lub w inny sposób. Zanim jakiekolwiek istotne zmiany do niniejszej Umowy staną się wiążące dla Państwa (inne niż zmiany wynikające ze zmiany polityki ICANN lub obowiązującego prawa), poinformujemy Państwa o takich zmianach, na przykład poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na podany przez Państwa adres e-mail. Jeśli w wyniku takiej zmiany już nie akceptują Państwo warunków niniejszej Umowy, mogą Państwo wyłącznie (a) przenieść swoje usługi rejestracji nazwy domeny do innego rejestratora lub (b) zrezygnować z naszych usług, w tym z usługi rejestracji nazwy domeny. Dalsze korzystanie z Usług po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie niniejszej Umowy oznacza zgodę na zmiany. Jeśli nie zostanie to inaczej przez nas określone, każda taka zmiana wiąże Państwa: (1) w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powiadomienia o zmianach lub (2) natychmiast, jeżeli taka zmiana jest wynikiem nowej lub znowelizowanej polityki ICANN lub obowiązującego prawa.

 3. Prawa i obowiązki rejestrującego:ICANN, w porozumieniu z rejestratorami, opracował stronę www, która prezentuje ważne prawa i obowiązki rejestrujących. Dokument ten zawiera napisane "prostym językiem" streszczenie zagadnień związanych z Prawami i Obowiązkami Rejestrującego zamieszczonych w Umowie Akredytacyjnej Rejestratorów (Registrar Accreditation Agreement, RAA), które rejestratorzy mogą umieścić na swoich stronach internetowych. Mimo że niektóre z tych warunków nie odnoszą się bezpośrednio do rejestrujących, zostały one zawarte w tym dokumencie ze względu na ich potencjalne znaczenie dla lepszego zrozumienia relacji rejestrator-rejestrujący. Dokument ten podsumowuje także prawa i obowiązki rejestrującego, wynikające ze Specyfikacji i Polityki Konsensusu ICANN (ICANN Consensus Policies and Specifications), jako że te wytyczne są włączone do RAA. Podsumowanie warunków zawartych w niniejszym dokumencie nie podważa ani też nie zastępuje warunków określonych w RAA lub we wspomnianych politykach i specyfikacjach. Proszę zapoznać się z tymi istotnymi Prawami i Obowiązkami Rejestrującego.

 4. Państwa konto: Aby móc korzystać z Usług muszą Państwo założyć konto ("Konto"). Państwa Konto będzie dostarczone i/lub zarządzane przez Państwa Głównego Dostawcę Usług. Wyłącznie Państwo są odpowiedzialni za utrzymanie, zabezpieczenie, uaktualnianie i zachowanie w ścisłej tajemnicy wszystkich Państwa danych dostępowych do konta (loginów, haseł), jak również za wszelkie przypadki dostępu do Państwa Konta i jego użycia przez właściciela Konta oraz jakiekolwiek osoby trzecie.

  1. Dane kontaktowe powiązane z Kontem oraz informacje dotyczące nazwy domeny w bazie WHOIS:

   1. Muszą Państwo dostarczyć Państwa aktualne, kompletne i dokładne dane dotyczące Państwa konta oraz nazwy Państwa domeny w bazie WHOIS. W ciągu siedmiu (7) dni od zajścia jakiejkolwiek zmiany tych danych, należy je zaktualizować tak, by nadal były aktualne, pełne i dokładne. Należy dostarczyć następujące informacje dotyczące Państwa dla kontaktów administracyjnych, technicznych i rozliczeniowych w celu rejestracji nazwy domeny oraz innych usług: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz, jeżeli jest dostępny, numer faksu. Rodzaj informacji, które są Państwo zobowiązani dostarczyć, może się zmienić; należy aktualizować te informacje na bieżąco, aby informacje dotyczące Państwa konta były stale aktualne. Brak dostarczenia wymaganych informacji może uniemożliwić Państwu uzyskanie dostępu do usług.

   2. Mogą Państwo podać informacje dotyczące serwerów nazwy przypisanych do nazwy domeny/domen oraz, jeśli świadczymy Państwu usługę dostarczenia serwera nazwy, ustawień DNS dla nazwy domeny. Jeśli nie dostarczą Państwo kompletnych informacji dotyczących serwera nazwy lub jeśli zakupią Państwo usługi dotyczące wyłącznie nazwy domeny, możemy dostarczyć te informacje (i przypisać nazwę domeny do strony internetowej, którą Państwo wskażą) do czasu, gdy podadzą Państwo informacje dotyczące serwera nazwy lub do czasu, gdy rozszerzą Państwo pakiet Usług o usługi wykraczające poza te dotyczące wyłącznie nazwy domeny.

  2. Zobowiązania dotyczące konta i danych kontaktowych WHOIS:

   1. Jeśli korzystając z Usług podają Państwo informacje na temat lub w imieniu osób trzecich, oświadczają Państwo i gwarantują, że (a) zawiadomili Państwo tę osobę trzecią o ujawnieniu i wykorzystaniu danych jej dotyczących, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, oraz (b) uzyskali Państwo pisemną zgodę strony trzeciej na ujawnienie i wykorzystanie jej danych, jak podano w niniejszej Umowie.

   2. Niniejszym oświadczają Państwo, że wszelkie dane i oświadczenia zawarte w aplikacji są prawdziwe i że żadne Usługi nie zostały nabyte w celach bezprawnych, w tym w celu: prowadzącym do naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub praw pokrewnych, dystrybucji szkodliwego oprogramowania, uciążliwego działania botnetów, phishingu (wyłudzania informacji), oszukańczych lub nieuczciwych praktyk, nieautoryzowanego przeniesienia nazwy domeny lub Usługi na siebie lub inne osoby, fałszerstwa lub jakiejkolwiek innej działalności z naruszeniem przepisów prawa, zasad lub regulacji („Nielegalnych Zastosowań"). Dostarczenie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji, brak aktualizacji danych w terminie siedmiu (7) dni od zajścia zmiany, korzystanie z Usług w celu zidentyfikowanym jako jakiekolwiek z Nielegalnych Zastosowań lub brak odpowiedzi w ciągu piętnastu (15) dni na nasze zapytanie dotyczące prawdziwości i rzetelności danych kontaktowych dotyczących Państwa Konta i bazy WHOIS będą oznaczać istotne naruszenie niniejszej Umowy i podstawę do zawieszenia i / lub zaprzestania świadczenia Państwu Usług.

   3. Zobowiązują się Państwo do regularnego monitorowania wiadomości e-mail wysłanych na adres e-mail powiązany z Państwa Kontem. Mogą Państwo stracić swoje prawa do nazwy domeny/domen lub prawo do korzystania z Usług, jeśli w odpowiednim czasie nie udzielą Państwo odpowiedzi na wiadomość e-mail wysłaną w związku z Państwa Kontem lub Usługami.

  3. Dostęp do Konta:

   1. W celu zmiany jakichkolwiek danych dotyczących Państwa Konta lub nazwy domeny w bazie WHOIS, należy uzyskać dostęp do swojego konta u Głównego Dostawcy Usług lub Konta u nas. Do Państwa obowiązków należy ochrona swoich danych dostępowych do Konta (identyfikatora użytkownika i hasła) przed nieautoryzowanym użyciem. Każda osoba posiadająca dostęp do Państwa Konta (dzięki identyfikatorowi użytkownika i haśle) będzie mieć zarówno zdolność, jak i Państwa upoważnienie do zmiany danych dotyczących Państwa Konta i nazwy domeny, zainicjowania transferu nazwy domeny/domen do innych rejestratorów, zainicjowania zmiany rejestrującego nazwy domeny, co może doprowadzić do wygaśnięcia Państwa prawa do używania takiej nazwy domeny/domen, zaktualizowania zmian DNS odnośnie nazwy domeny/domen, które mogą prowadzić do zmian w treści związanych z nazwą domeny/domen, jak również podjęcia innych działań, które mogą mieć wpływ na Państwa prawa lub doprowadzić do utraty Państwa praw i dostępu do nazwy domeny/domen i/lub Usług.

   2. Zastosujemy odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony otrzymanych od Państwa danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Niniejsze środki ostrożności obejmują również procedury ujawniania danych dostępowych do konta osobom, które twierdzą, że te dane straciły. Jeśli w takiej sytuacji zastosujemy odpowiednie środki ostrożności, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności, gdyby takie środki ostrożności nie zapobiegły nieautoryzowanemu lub niewłaściwemu użyciu danych dostępowych do Państwa konta (identyfikatora lub hasła) oraz we wszelkich okolicznościach, nawet jeśli nie uda nam się zachować odpowiednich środków ostrożności, nasza odpowiedzialność pozostaje ograniczana do zakresu odpowiedzialności określonego poniżej w pkt. 14 niniejszej Umowy.

   3. Jeśli skontaktują się Państwo z nami twierdząc, że osoba trzecia posiada nieautoryzowany dostęp do Państwa konta lub nazw domen, możemy naliczyć opłaty administracyjne, obecnie na poziomie pięćdziesięciu dolarów (50 $) za godzinę, za nasz czas poświęcony na rozpatrzenie tej sprawy, niezależnie od tego, czy zwrócimy Państwu kontrolę nad kontem i/lub nazwą domeny (domen). Zabezpieczą nas Państwo w stosunku do wszelkich uzasadnionych opłat reprezentacji prawnej i kosztów, które możemy ponieść w związku z daną sprawą, nawet jeśli te opłaty i koszty powstaną w wyniku obrony przed działaniem lub w odpowiedzi na groźbę działania zainicjowanego przez Państwa lub stronę trzecią.

  4. Udostępnianie danych WHOIS:

   1. Będziemy udostępniać informacje dotyczące rejestracji domen, które Państwo dostarczą lub te, które posiadamy z innych źródeł, następującym stronom: ICANN, każdej autoryzowanej przez ICANN usłudze escrow, administratorowi/administratorom) rejestrów oraz innym osobom trzecim, jeśli wymaga tego lub zezwala na to ICANN lub obowiązujące przepisy prawa (również poprzez internetowe i inne systemy podglądu danych WHOIS), podczas lub po okresie korzystania z usługi rejestracji nazwy domeny. Nieodwołalnie zrzekają się Państwo wszelkich roszczeń mogących wynikać z takiego ujawnienia lub wykorzystania niniejszych danych. Możemy opublikować czy bezpośrednio udostępnić osobom trzecim niektóre lub wszystkie informacje, które Państwo podają, w celach kontrolnych (np. za pośrednictwem naszego serwisu WHOIS) bądź też ukierunkowanego marketingu oraz w innych celach wymaganych lub dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w drodze dostępu do danych hurtowych WHOIS przyznawanego osobom trzecim, które zawarły z nami umowy hurtowego dostępu do danych WHOIS.

   2. ICANN może ustanowić lub zmienić wytyczne, ograniczenia i/lub wymagania odnoszące się do ilości i rodzaju informacji, które mogą lub muszą być podane do wiadomości publicznej lub do wiadomości podmiotów prywatnych, jak również do sposobu, w który takie informacje są udostępniane. Informacje dotyczące wytycznych i wymogów ICANN dotyczących WHOIS można znaleźć na stronach: http://www.icann.org/registrars/wmrp.htm, http://www.icann.org/registrars/wdrp.htm, jak również gdzie indziej na stronie ICANN: http://www.icann.org/.

 5. Nasze usługi:

  1. Rejestracja nazwy domeny:

   1. Jesteśmy akredytowanymi rejestratorami ICANN dla domen generycznych najwyższego poziomu ("gTLD"), takich jak .com, .net, .org, itp. ICANN nadzoruje rejestrację i inne aspekty gTLD. Ponadto jesteśmy również rejestratorem wielu domen narodowych najwyższego poziomu ("ccTLD"), na przykład .co.uk, .de, itp. Częściowy wykaz administratorów rejestrów oraz więcej informacji na temat gTLD znajdą Państwo na stronie http://www.icann.org/tlds/. Rejestracja nazwy domeny nie jest wiążąca, dopóki administrator rejestru nie wdroży tej rejestracji. Rejestracja nazwy domeny obowiązuje przez ściśle określony okres czasu, który kończy się w dniu wygaśnięcia umowy na ten okres czasu. W przypadku nazwy domeny utworzonej w nowej rejestracji z puli dostępnych nazw domen wspomniany okres czasu rozpoczyna się od daty uznania rejestracji nazwy domeny przez odpowiedni rejestr. W przypadku rejestracji nazwy domeny, która nie została zwrócona do puli dostępnych nazw domen, okres ten rozpoczyna się w dniu uznania przez odpowiedni rejestr rejestracji nazwy domeny poprzedniego rejestrującego.

   2. Ani Państwa Główny Dostawca Usług, ani my w żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zaniedbania lub inne działania administratora rejestru, w tym wynikające z lub związane z wnioskiem o rejestrację, odnowienie, modyfikację ustawień lub transfer rejestracji nazwy domeny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że rejestracja nazwy domeny jest usługą, rejestracje nazw domen nie istnieją niezależnie od usług świadczonych na podstawie tej lub podobnej umowy rejestracji z rejestratorem, usługi rejestracji nazw domen nie tworzą udziałów w nieruchomości i nie posiadają Państwo takich udziałów w przypadku żadnej nazwy domeny zarejestrowanej u nas.

   3. Jeśli złożą Państwo wniosek o wstępną rejestrację nazwy domeny, nie możemy zagwarantować, że nazwa domeny zostanie zabezpieczona dla Państwa lub, w przypadku jej zabezpieczenia, że będą Państwo mieć bezpośredni dostęp do nazwy domeny. W przypadku otrzymania dwóch (2) lub więcej wniosków o wstępną rejestrację tej samej nazwy domeny i zabezpieczenia tej nazwy domeny, wszyscy wnioskodawcy zostaną zaproszeni do prywatnej aukcji, aby zdecydować, kto otrzyma nazwę domeny. Jeśli są Państwo takim wnioskodawcą i chcą uczestniczyć w aukcji, najpierw akceptują Państwo otrzymane zawiadomienie o roszczeniach wobec znaków towarowych i zgadzają się na dodatkowe warunki, które mogą mieć zastosowanie.

  2. Nazwy domen na rynku wtórnym:

   1. Oferujemy na sprzedaż nazwy domen, które są zarejestrowane na rzecz osób trzecich (znane również jako nazwy domen na rynku wtórnym), pośród różnych nazw domen najwyższego poziomu ("Nazwy Domen na Rynku Wtórnym"). Wszystkie przypadki rejestracji nazw domen na rynku wtórnym oferowane są według zasady pierwszeństwa (kolejności zgłoszeń). Jeśli jako pierwsi złożą Państwo wniosek o rejestrację danej nazwy domeny na rynku wtórnym, łącznie z dokonaniem płatności za tę nazwę domeny według ceny zakupu wyznaczoną przez nas, zainicjujemy transfer tej nazwy domeny na Państwa konto. Jeśli nazwa domeny na rynku wtórnym w momencie zakupu przez Państwa znajduje się u innego rejestratora, przeniesiemy ją do nas bez obciążania Państwa kosztami za ten transfer i dodamy jeden rok do istniejącego okresu rejestracji. Jeśli dana nazwa domeny na rynku wtórnym znajduje się u nas jako u rejestratora domen w momencie jej zakupu przez Państwo i ma dziewięćdziesiąt (90) lub mniej dni, licząc od daty jej zakupu, do momentu jej wygaśnięcia, odnowimy ją dla Państwa bezpłatnie. Jeśli dana nazwa domeny na rynku wtórnym znajduje się u nas jako u rejestratora domen w momencie jej zakupu przez Państwo i ma dziewięćdziesiąt jeden (91) lub więcej dni, licząc od daty jej zakupu, do momentu jej wygaśnięcia, na Państwa ciąży obowiązek uregulowania wszelkich opłat związanych z odnowieniem tej nazwy domeny. Za wszelkie kolejne odnowienia nazw domen na rynku wtórnym będą pobierane opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem opłat za odnowienia. Od momentu złożeniu zamówienia na nazwę domeny na rynku wtórnym Umowa zaczyna być wiążąca i są Państwo zobowiązani zapłacić wyznaczoną cenę zakupu nazwy domeny. Ponieważ sprzedajemy nazwy domen na rynku wtórnym, które początkowo zarejestrowane są na osoby trzecie, nie mamy kontroli i nie dajemy żadnych gwarancji dotyczących dokładności lub legalności nazw domen na sprzedaż czy aukcji domen lub prawa i możliwości sprzedawcy będącego osobą trzecią do przeniesienia nazwy domeny na rynku wtórnym lub zakończenia transakcji. Nie kontrolujemy tego, czy strona trzecia (sprzedawca) zakończy transakcję. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania Państwa rejestracji nazwy domeny na rynku wtórnym z jakiegokolwiek powodu, w tym, ale nie ograniczając się do, jakichkolwiek błędów wyceny. W przypadku, gdy rejestracja Państwa nazwy domeny na rynku wtórnym zostanie przez nas z jakiegokolwiek powodu odrzucona lub anulowana, zwrócimy Państwu wyłącznie kwotę równą cenie zakupu tej nazwy domeny w pełnej wysokości.

   2. Od momentu transferu nazwy domeny z rynku wtórnego na Państwa konto nie może ona być przeniesiona od nas do innego rejestratora w ciągu pierwszych sześćdziesięciu (60) dni, w którym to okresie na tę nazwę domeny nakłada się blokadę transferu. Wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, które mają zastosowanie do rejestracji lub odnowienia nazwy domeny (domen) stworzonej przez Państwo, mają również zastosowanie do nazw domen z rynku wtórnego nabytych przez Państwo, włączając, ale nie ograniczając się do zakazu wszelkich nielegalnych zastosowań.

  3. Do usług nie zalicza się:

   1. Nie bierzemy odpowiedzialności za określenie, czy nazwa domeny (domen), którą Państwo wybierają lub zastosowanie nazwy domeny (domen) przez Państwo lub inne osoby, lub korzystanie z Usług w inny sposób, narusza prawa innych osób. Państwa obowiązkiem jest wiedzieć, czy nazwa domeny (domen), którą Państwo wybierają lub używają, lub zezwalają innym na jej używanie, narusza prawa innych osób.

   2. Na podstawie orzeczenia sądu lub arbitrażu możemy być zmuszeni anulować, zmodyfikować lub przenieść nazwę Państwa domeny; do Państwa obowiązków należy podanie dokładnych danych kontaktowych dotyczących Państwa konta oraz komunikacja ze stronami sporów, potencjalnymi stronami sporów i organami rządowymi. Do naszych obowiązków nie należy przekazywanie Państwu nakazów sądowych lub innych powiadomień. Stosujemy się do wyroków sądowych wydanych przez sądy właściwej jurysdykcji, jak również do decyzji UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) i Panelu URS. Jeśli skontaktują się Państwo z nami informując nas, że kwestionują Państwo nakaz wydany przez właściwy sąd, możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, zastosować blokadę transferu nazwy domeny do czasu rozstrzygnięcia sporu. Jeśli skontaktują się Państwo z nami informując nas, że kwestionują Państwo negatywną decyzję UDRP lub Panelu URS, Państwa terminy i procedury wykonania tego podlegają wymogom określonym w UDRP lub URS. Nie opóźnimy realizacji decyzji UDRP lub Panelu URS wyłącznie w oparciu o otrzymaną od Państwa informację, że zamierzają Państwo zaskarżyć taką decyzję.

  4. Korzystanie z usług bezpłatnych:

   1. W zamian za dostarczanie dodatkowych opcjonalnych Usług, za które nie pobieramy dodatkowych opłat, w tym między innymi za darmowe okresy próbne, przekierowanie URL, przekierowanie e-mail, darmową stronę parkingową, darmowy hosting strony www, darmowe usługi poczty elektronicznej lub inne bezpłatne usługi, które możemy wprowadzić od czasu do czasu ("Usługi Bezpłatne"), możemy wyświetlać powiązane z nimi reklamy poprzez zastosowanie wyskakujących okien typu „pop-up” lub „pop-under”, reklam banerowych, strumieni danych audio lub wideo, załączników do wiadomości e-mail lub innych form reklamy, jak również możemy na własny użytek zbierać powiązane dane dotyczące użytkowania za pomocą plików cookie i innych podobnych środków. Nie będą Państwo uprawnieni do jakichkolwiek wpływów, które możemy pozyskać w wyniku takiej reklamy. Możemy przerwać świadczenie wszelkich Bezpłatnych Usług w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia Państwa o tym.

   2. Od czasu do czasu możemy zaoferować usługę rejestracji nazwy domeny bezpłatnie lub w niższej cenie ("Nazwa/Nazwy Promocyjne"). Jeśli to zrobimy, usługi Nazw Promocyjnych zostaną powiązane z tym samym kontem co inne Państwa nazwy domen i będą Państwo wskazani jako rejestrujący, jednakże możemy powiązać Nazwę Promocyjną z adresem (adresami) IP, który wybierzemy. Jeśli chcą Państwo przejąć kontrolę nad usługami świadczonymi w powiązaniu z Nazwą Promocyjną, w tym prawem do przeniesienia usługi Nazwy Promocyjnej do innych rejestratorów lub na inne konto, lub możliwością kontrolowania ustawień DNS dla Nazwy Promocyjnej, muszą Państwo wnieść promocyjną opłatę rejestracyjną lub, jeśli jest to konieczne, opłatę za odnowienie, a warunki niniejszej Umowy będą miały zastosowanie do takiej Nazwy Promocyjnej (Nazw Promocyjnych). Jeśli nie chcą Państwo korzystać z usług Nazw Promocyjnych, mogą Państwo wnieść o usunięcie Państwa jako rejestrującego takich Nazw Promocyjnych, a my możemy zostać rejestrującym takiej nazwy domeny lub możemy usunąć takie nazwy domen, lub udostępnić je innym. W przypadku wszelkich usług nazw domen, w tym Promocyjnych Nazw domen, przy których widnieją Państwo jako rejestrujący, ale za które nie uiszczają Państwo opłaty rejestracyjnej lub opłaty za odnowienie, możemy przypisać serwery nazwy do nazwy domeny i powiązać tę nazwę domeny z adresem (adresami) IP wskazanym przez nas, dopóki opłata rejestracyjna lub za odnowienie nie zostanie wniesiona.

 6. Dowolność świadczenia Usług; Wygaśnięcie lub zawieszenie Usług:

  1. Państwa Główny Dostawca Usług i my możemy odrzucić Państwa wniosek o rejestrację nazwy domeny lub zdecydować się na zaprzestanie świadczenia Usług dla Państwa z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty rozpoczęcia świadczenia lub odnowienia Usługi. Po upływie tego terminu, Państwa Główny Dostawca Usług i my możemy zakończyć lub zawiesić świadczenie Usług w dowolnym czasie z przyczyn, które między innymi obejmują: (i) rejestrację zakazanej nazwy (nazw) domen, (ii) nadużycie przy korzystaniu z Usług, (iii) nieprawidłowości w płatnościach, (iv) zarzuty nielegalnego postępowania lub naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich, (v) niedokładne i nieaktualne dane dotyczące Państwa konta i bazy WHOIS, (vi) brak odpowiedzi na nasze zapytania od ponad piętnastu (15) dni kalendarzowych lub (vii) jeśli korzystanie z Usług wymaga od nas naruszenia lub domniemanego naruszenia praw jakichkolwiek podmiotów trzecich lub zasad dopuszczalnego użytkowania, w tym między innymi przekazywania niechcianych wiadomości e-mail lub naruszenia czy domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw. Nie przysługuje Państwu żaden zwrot opłat w przypadku zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług z powyższych przyczyn.

  2. W dowolnym momencie i z dowolnego powodu możemy zakończyć świadczenie Usług trzydzieści (30) dni po wysłaniu wypowiedzenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną, według naszego uznania, korzystając z danych kontaktowych z bazy WHOIS, podanych w związku z rejestracją nazwy domeny. W następstwie otrzymania wypowiedzenia świadczenia Usług z przyczyn innych niż wymienione w punkcie a. muszą Państwo przenieść swoją nazwę domeny w tym okresie wypowiedzenia wynoszącym trzydzieści (30) dni lub w innym wypadku możemy usunąć nazwę domeny, przenieść usługi rejestracji związane z nazwą domeny do siebie lub podmiotu trzeciego, lub zawiesić czy zmienić Usługi związane z nazwą domeny. Jeśli zakończymy świadczenie Usług z powodu innego niż te wymienione w punkcie a., zaoferujemy Państwu proporcjonalny zwrot opłat.

  3. Jeśli zakończymy lub zawiesimy świadczenie Usług regulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, możemy, według naszego uznania, uczynić z siebie lub osoby trzeciej beneficjenta Usług, które są zasadniczo podobne do tych wcześniej świadczonych Państwu. Jeśli mamy podstawy do zakończenia lub zawieszenia świadczenia Usług w odniesieniu do jednej nazwy domeny, lub w odniesieniu do innych Usług świadczonych za pośrednictwem Państwa konta, możemy zakończyć lub zawiesić wszystkie Usługi świadczone za pośrednictwem Państwa konta.

  4. Państwa rejestracja nazwy domeny podlega zawieszeniu, unieważnieniu lub przeniesieniu na mocy jakiejkolwiek procedury ICANN obecnie obowiązującej lub mogącej wejść w życie w terminie późniejszym, wszelkich procedur rejestratora lub administratora rejestru zatwierdzonych przez przyjętą przez ICANN politykę lub każdą politykę przyjętą przez jakikolwiek rejestr ccTLD lub organ zarządzający, w celu skorygowania naszych błędów, innego rejestratora lub administratora rejestru w administrowaniu nazwy domeny lub do rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny lub w wyniku jakiegokolwiek dekretu rządowego, reguły, ustawy lub rozporządzenia.

 7. Opłaty i podatki:

  1. Zanim pożądane Usługi zostaną uruchomione zobowiązują się Państwo do zapłaty obowiązujących opłat przedstawionych w Cenniku lub w inny sposób przekazanych Państwu do wiadomości. W przypadku każdej zmiany opłat za Usługi dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Państwa na 30 (trzydzieści) dni przed zajściem takich zmianach w Cenniku lub za pomocą innych odpowiednich środków. Prosimy regularnie sprawdzać nasz Cennik, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach naszych opłat za Usługi. Żadne opłaty nie podlegają zwrotowi w całości lub w części, nawet jeśli nazwa domeny jest zawieszona, anulowana lub przeniesiona przed końcem obecnego okresu rejestracji swojego następnie rejestracji, chyba że niniejsza Umowa przewiduje konkretny przypadek zwrotu opłat. Według naszego uznania możemy wymagać uiszczenia opłat za pomocą określonych sposobów płatności (np. kartą kredytową lub przelewem) lub zmiany operatora płatności.

  2. Jeśli niewskazane inaczej, opłaty za Usługi nie zawierają podatków. Jeśli będziemy zobowiązani do wniesienia opłat ICANN lub opłat dotyczących sprzedaży międzynardowowej, użytku, własności, wartości dodanej ("VAT"), licencji lub innych związanych z Państwa używaniem Usług, będą Państwo zobowiązani do ich poniesienia. Te postanowienia nie dotyczą naszych podatków dochodowych.

 8. Kwestie płatności: W przypadku obciążenia zwrotnego karty kredytowej / „chargeback” (lub podobnego działania podjętego przez innego operatora płatności akceptowanego przez nas) w związku z uiszczeniem opłat za Usługi, Państwa Główny Dostawca Usług i/lub my możemy zawiesić dostęp do jakiegokolwiek lub wszystkich kont, które posiadają Państwo u nas i/lub u swojego Głównego Dostawcy Usług oraz wszystkich udziałów w i korzystania z jakichkolwiek Usług rejestracji nazw domen, hostingu i/lub usług poczty elektronicznej, w tym wszystkie dane mające hosting w naszych systemach i/lub systemach Państwa Głównego Dostawcy Usług mogą zostać przejęte przez nas lub Państwa Głównego Dostawcę Usług, zależnie od przypadku, lub mogą zostać usunięte. Możemy przywrócić Państwa prawa i kontrolę nad tymi Usługami wyłącznie według własnego uznania i pod warunkiem otrzymania od Państwa nieuiszczonych opłat oraz naszej obowiązującej opłaty za wznowienie, która widnieje w Cenniku lub jest w inny sposób podawana Państwu do wiadomości. Przywrócenie Usług przez Państwa Głównego Dostawcę Usług może odbyć się zgodnie z warunkami związanymi z przywróceniem, obowiązującymi między Państwem a Państwa Głównym Dostawcą Usług. W przypadku problemów z płatnością kartą kredytową lub innymi formami płatności należy w pierwszej kolejności skontaktować się w tej sprawie z Głównym Dostawcą Usług, a następnie z nami, zanim skontaktują się Państwo z operatorem karty kredytowej czy innym operatorem płatności w celu założenia „chargeback” lub odwrócenia opłat.

 9. Wygaśnięcie i odnowienie Usług: Do Państwa obowiązków należy śledzenie powiadomień i przypomnień dotyczących terminów wygaśnięcia okresu ważności rejestracji nazwy domeny lub innych Usług. Odnośnie Usług rejestracji nazw domen Państwa Główny Dostawca Usług i/lub my powiadomimy Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej o konieczności odnowienia na około jeden (1) miesiąc oraz około jeden (1) tydzień przed datą wygaśnięcia każdej nazwy domeny. Ponadto, jeśli nazwa domeny nie została przedłużona, Państwa Główny Dostawca Usług i/lub my dodatkowo powiadomimy Państwa o konieczności odnowienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu pięciu (5) dni po wygaśnięciu rejestracji takiej nazwy domeny. Wszystkie powiadomienia o konieczności odnowienia zostaną wysłane na podstawowy adres kontaktowy na koncie powiązanym z rejestracją nazwy domeny. Do Państwa obowiązków należy utrzymanie aktualnych i dokładnych danych karty kredytowej, jeśli jakiekolwiek Usługi są odnawiane na zasadzie "automatycznego odnawiania” ("auto-renew"). Państwa Główny Dostawca Usług i/lub my powiadomimy Państwa, gdy opłaty za odnowienie są należne. W razie braku należnych płatności Państwa Usługi wygasną lub zostaną anulowane. Płatność należy uregulować kartą kredytową lub innym sposobem, na jaki możemy zezwolić lub jakiego możemy od czasu do czasu wymagać. W przypadku wybrania opcji automatycznego odnawiania Usługi, możemy próbować odnowić taką Usługę w rozsądnym terminie przed jej wygaśnięciem pod warunkiem, że dane karty kredytowej lub inne informacje rozliczeniowe są dostępne i aktualne. To Państwo są odpowiedzialni za aktualizowanie informacji rozliczeniowych; nie musimy, ale możemy skontaktować się z Państwem w celu aktualizacji tych informacji w przypadku nieudanej próby przeprowadzenia transakcji. Uwaga: dla niektórych nazw domen najwyższego poziomu opcja automatycznego odnowienia jest niedostępna.

 10. Wygaśnięcie rejestracji nazwy domeny: Bezpośrednio po upływie terminu ważności Usługi rejestracji nazwy domeny i przed usunięciem nazwy domeny z bazy danych odpowiedniego rejestru, możemy skierować nazwę domeny na serwery nazw i wyznaczyć adres (adresy) IP, jak również między innymi możemy nie przydzielić adresu IP lub przydzielić adres (adresy) IP z hostingiem strony parkingowej lub komercyjnej wyszukiwarki, które mogą wyświetlać reklamy oraz możemy zostawić Państwa informacje WHOIS w nienaruszonej postaci lub możemy zmienić dane kontaktowe w bazie WHOIS dla wygasłej nazwy domeny, aby nie byli już Państwo wymienieni jako rejestrujący tej nazwy domeny.

  1. Procedury okresu reaktywacji: Przez okres około 30 (trzydziestu) dni po upływie okresu rejestracji nazwy domeny możemy zaoferować procedurę, dzięki której wygasła Usługa rejestracji nazwy domeny może być odnowiona. Możemy, ale nie mamy obowiązku oferować ten proces zwany "okresem reaktywacji." Państwo przejmują na siebie wszelkie ryzyko i konsekwencje, jeśli zdecydują się Państwo czekać z próbą odnowienia Usługi rejestracji nazwy domeny do momentu bliskiego końca okresu ważności rejestracji nazwy domeny lub po jego upływie. Według własnego uznania możemy nie oferować okresu reaktywacji i nie ponosimy odpowiedzialności w związku z tym. Proces odnawiania nazwy domeny z wykorzystaniem okresu reaktywacji może wiązać się z dodatkowymi opłatami, których wysokość możemy ustalić zarówno my, jak i Państwa Główny Dostawca Usług. Możemy zaoferować osobom trzecim Usługi rejestracji wygasłej nazwy domeny, możemy zlicytować prawa do Usług wygasłej nazwy domeny (aukcja zaczyna się blisko końca lub po zakończeniu okresu reaktywacji) i/lub Usługi rejestracji wygasłej nazwy domeny mogą być ponownie zarejestrowane na rzecz jakiejkolwiek strony i w każdym momencie.

  2. Po okresie reaktywacji, jeśli będzie miał miejsce, możemy:

   1. Przerwać świadczenie usług rejestracji nazwy domeny w każdym późniejszym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. W takim przypadku niektórzy administratorzy rejestrów mogą zastosować procedury, dzięki którym umorzone usługi rejestracji nazwy domeny mogą jednak zostać odnowione. Będziemy uczestniczyć w tym procesie, zwykle zwanym "Redemption Grace Period" ("RGP"), wraz z każdym administratorem rejestru gTLD, który ten proces oferuje. Według własnego uznania możemy nie uczestniczyć w procesie RGP w odniesieniu do którejkolwiek lub wszystkich Państwa usług rejestracji nazw domen ccTLD i nie ponosimy odpowiedzialności w związku z tym. Proces RGP, jeśli jest dostępny, zazwyczaj kończy się między trzydziestym (30) a czterdziestym drugim (42) dniem po zakończeniu okresu reaktywacji usług nazwy domeny. Aktualna opłata za proces RGP jest przedstawiona w Cenniku i nie zawiera żadnych opłat rejestracyjnych, które mogą być również należne. Nie jesteśmy zobowiązani do skontaktowania się z Państwem, aby ostrzec, że usługi rejestracji nazwy domeny będą czy są właśnie przerywane. Lub:

   2. Wnieść opłatę rejestracyjną rejestru lub w inny sposób zapewnić, by usługi rejestracyjne były kontynuowane. W tym przypadku możemy następnie wyznaczyć serwery nazw i ustawienia DNS dla usług nazwy domeny, możemy ustawić DNS bez powiązania adresem IP, jak również możemy przydzielić adres (adresy) IP z hostingiem strony parkingowej lub komercyjnej wyszukiwarki, które mogą wyświetlać reklamy oraz możemy zmienić dane kontaktowe w bazie WHOIS dla wygasłej nazwy domeny, aby nie byli już Państwo wymienieni jako rejestrujący tej nazwy domeny. Nie jesteśmy zobowiązani wypłacać Państwu jakichkolwiek kwot z wpływów, które możemy w ten sposób uzyskać. Nie jesteśmy zobowiązani do skontaktowania się z Państwem, aby poinformować, że usługi rejestracji nazwy domeny są kontynuowane. Nazwa domeny zostanie oznaczona jako znajdująca się w przedłużonym okresie „Extended Redemption Grace Period” ("ERGP") i w ciągu pierwszych 120 dni tego przedłużonego okresu rejestracji będą Państwo mogli w pełni przejąć zarządzanie usługami nazw domen, w tym prawo do kontroli ustawień DNS, pod warunkiem, że wniosą Państwo opłatę za ERGP (która jest tej samej wysokości co opłata RGP) i wszelkie opłaty rejestracyjne. Po zakończeniu 120-dniowego okresu, jeśli nie korzystają Państwo ze swoich praw na podstawie tego zapisu, oznacza to, że rezygnują Państwo z usług nazw domen oraz z wszelkich korzyści i użytkowania usług nazw domen. Lub:

   3. Jeśli osoba trzecia nabyła usługi nazwy domeny na aukcji, możemy przenieść usługi rejestracji nazwy domeny do takiej osoby trzeciej. W takim przypadku osoba trzecia, która wygrała aukcję, będzie kontrolować usługi nazwy domeny, w tym przejmie kontrolę nad informacjami WHOIS i ustawieniami DNS. Mogą Państwo odzyskać usługi rejestracji nazwy domeny przed upływem okresu reaktywacji, jeśli taki okres reaktywacji ma zastosowanie w Państwa przypadku. Nie jesteśmy zobowiązani do skontaktowania się z Państwem, aby poinformować, że usługi rejestracji nazwy domeny są lub zostały już sprzedane na aukcji. Nie mamy obowiązku wypłacać Państwu jakichkolwiek kwot z wpływów, które możemy pozyskać w wyniku takiej aukcji.

 11. Transfery:

  1. Transfery usług nazw domen są regulowane przez politykę transferu ICANN, dostępną na stronie: http://www.icann.org/transfers/, wraz z Polityką Rozstrzygania Sporów przy Zmianie Rejestratora, dostępną na: http://www.icann. org/en/transfers/dispute-policy-12jul04.htm, jak również UDRP i URS, jak określono w punkcie 17 niniejszej Umowy, jako że te regulacje mogą być modyfikowane od czasu do czasu. Aby dokonać transferu nazwy domeny (domen), należy najpierw zalogować się na swoje konto, w celu zablokowania lub odblokowania nazwy domeny (domen) i/lub uzyskania EPP "AuthCode", który jest wymagany do przeniesienia usług nazw domen w rejestrze PPE (na przykład .org). Alternatywnie, należy skontaktować się z Państwa Głównym Dostawcą Usług, aby ten zablokował lub odblokował usługi nazwy domeny (domen), lub pozyskał w Państwa imieniu kod EPP "AuthCode". Jeśli Państwa Główny Dostawca Usług nie reaguje, mogą Państwo skontaktować się z nami, aby Państwa nazwa domeny została zablokowana lub odblokowana, lub w celu pozyskania kodu EPP "AuthCode", jednakże możemy najpierw skontaktować się z Państwa Głównym Dostawcą Usług, aby ten zajął się realizacją Państwa wniosku. Wyłącznie rejestrujący i administracyjne osoby kontaktowe wymienione w bazie WHOIS mogą zatwierdzić lub odrzucić wniosek o przeniesienie (transfer) nazwy domeny. Między innymi, ale nie wyłącznie, usługi nazwy domeny nie mogą być przeniesione w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty pierwszej rejestracji, w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty transferu, jeśli istnieje spór co do tożsamości rejestrującego nazwę domeny, jeśli znajdują się Państwo w stanie upadłości lub jeśli nie uiszczą Państwo opłat w terminie. Będziemy przestrzegać procedur zdobywania i utraty rejestratorów, jak określono w polityce transferowej ICANN. Przetworzenie wniosku o transfer trwa zazwyczaj pięć (5) dni roboczych. Transfer nie będzie rozpatrywany, jeśli w tym czasie usługi rejestracji nazwy domeny wygasają, w którym to przypadku muszą Państwo ponowić wniosek o przeniesienie (transfer) po wykupieniu nazwy domeny, jeśli ono nastąpi. Mogą być Państwo zobowiązani do ponownego złożenia wniosku o przeniesienie, jeśli wystąpi błąd w komunikacji lub inny problem u nas bądź w rejestrze. Ponoszą Państwo wszelkie ryzyko niepowodzenia transferu, bez względu na to, czy proces transferu zostanie zainicjowany blisko końca okresu rejestracji.

  2. Możemy założyć „Blokadę Rejestratora” („Registrar Lock”) na Państwa usługi nazwy domeny, co zapobiegnie nieautoryzowanemu transferowi Państwa nazwy domeny, jednakże nie jesteśmy do tego zobowiązani. Zezwalając na założenie blokady na swoje usługi nazw domen, tym samym wyraźnie sprzeciwiają się Państwo jakiemukolwiek wnioskowi o transfer aż do momentu zdjęcia blokady.

  3. Wskazują nas Państwo jednoznacznie jako "Wyznaczonego Agenta" (zgodnie z definicją w polityce transferów ICANN) w celu akceptacji każdej "Zmiany Rejestrującego" (zgodnie z definicją w polityce transferów ICANN) w Państwa imieniu.

 12. Własność informacji i danych: Posiadamy wszelkie dotyczące bazy danych, kompilacyjne, zbiorowe i podobne prawa, tytuły własności i roszczenia o zasięgu światowym w naszej bazie danych nazw domen, jak również wszelkich informacji i dzieł pochodnych uzyskanych z bazy danych nazw domen. Posiadamy następujące informacje dotyczące tych rejestracji dla których jesteśmy rejestratorem: (a) pierwotny termin utworzenia rejestracji, (b) datę wygaśnięcia rejestracji, (c) nazwisko/nazwę, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, numer fax rejestrującego i wszystkich osób kontaktowych do rejestracji nazwy domeny, (d) wszelkie uwagi dotyczące zarejestrowanej nazwy domeny, które pojawiają się lub powinny się pojawić w bazie WHOIS lub podobnej bazie danych oraz (e) wszelkie inne informacje, które generujemy lub otrzymujemy w związku ze świadczeniem Usług, inne niż nazwa domeny podlegającej rejestracji, adresy IP podstawowego serwera nazwy i wszelkich wtórnych serwerów nazw dla nazwy domeny i odpowiednie nazwy tych serwerów nazw. Nie mamy żadnych roszczeń własności do konkretnych danych osobistych dotyczących rejestracji poza naszymi prawami w naszej bazie danych nazw domen.

 13. Agenci i Licencje: Jeśli dokonują Państwo rejestracji nazwy domeny na rzecz lub w imieniu osoby trzeciej, oświadczają Państwo, że mają uprawnienia do reprezentowania tej osoby jako podmiotu i strony niniejszej Umowy, dla której to osoby wszystkie warunki określone w niniejszej Umowie są wiążące. Jeśli przekażą Państwo licencję na korzystanie z rejestrowanej nazwy domeny nam lub osobie trzeciej, pozostają Państwo właścicielem nazwy domeny i pozostają Państwo odpowiedzialni za przejęcie wszelkich obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie i przepisach prawa, w tym między innymi, ale nie wyłącznie za zobowiązania płatnicze oraz dostarczenie (i w razie potrzeby również aktualizację) zarówno własnych pełnych danych kontaktowych, jak i dokładnych informacji technicznych, administracyjnych, rozliczeniowych i kontaktowych potrzebnych do terminowego rozwiązywania wszelkich problemów, które pojawią się w związku z nazwą domeny i rejestracją nazwy domeny oraz w celu zapewnienia braku naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw jakichkolwiek osób trzecich.

 14. Ograniczenie odpowiedzialności: Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne (a) zawieszenie lub utratę Usług, (b) korzystanie z Usług, (c) przerwy w dostawie Usług lub przerwy w Państwa działalności, (d) opóźnienia lub przerwy w dostępie do naszej strony (stron) internetowej lub Usług, lub opóźnienia czy przerwy w dostępie do nazwy domeny zarejestrowanej u nas; (e) straty lub zobowiązania będące następstwem aktów lub wydarzeń będących poza naszą kontrolą, (f) brak dostawy danych, nieudane dostawy, zepsucie, zniszczenie lub inne modyfikacje; (g) rozpatrywanie wniosku o rejestrację nazwy domeny; (h) utratę lub zobowiązania wynikające z nieuprawnionego użycia lub nadużycia loginu lub hasła do konta; lub (i) stosowanie jakichkolwiek procedur w przypadku sporu. Państwa Główny Dostawca Usług ani my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, szczególne, incydentalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju (łącznie ze straconymi zyskami) niezależnie od formy postępowania, czy to w kontrakcie, delikcie (łącznie z zaniedbaniem) lub jakiejkolwiek innej, nawet jeśli byliśmy wraz z Państwa Głównym Dostawcą Usług poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku nasze lub Państwa Głównego Dostawcy Usług maksymalne łączne zobowiązanie nie przekroczy całkowitej kwoty zakupu Usług, ale w żadnym wypadku nie więcej niż czterysta dolarów (US $ 400.00). Ponieważ niektóre stany nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub incydentalne, w takich stanach odpowiedzialność nasza i Państwa Głównego Dostawcy Usług będzie ograniczona do maksymalnej wysokości dopuszczalnej przez prawo.

 15. Odszkodowania: Niniejszym zwalniają Państwo nas, ICANN, operatorów rejestru i Państwa Głównego Dostawcę Usług, a także wykonawców, agentów, pracowników, kadrę menadżerską, dyrektorów, akcjonariuszy oraz ich współpracowników z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, roszczenia, szkody, koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej oraz koszty sądowe w przypadku roszczeń osób trzecich związanych lub wynikających z postanowień niniejszej Umowy, w tym w przypadku naruszenia któregokolwiek z oświadczeń, gwarancji, postanowień i zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Usług świadczonych w oparciu o niniejszą Umowę lub Państwa korzystania z Usług, w tym między innymi naruszenia lub domniemanego naruszenia przez Państwo lub przez kogoś innego korzystającego z Usług prawa własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub naruszenie bądź domniemane naruszenie którejkolwiek z naszych lub ICANN zasad i polityk związanych z świadczonymi Usługami. Możemy wnieść o pisemną gwarancję od Państwa, w której oświadczą Państwo, że zabezpieczą nas przed kosztami i zobowiązaniami określonymi w niniejszym paragrafie. Takie pisemne gwarancje mogą obejmować, według naszego uznania, wpis gwarancji dobrego wykonania umowy (umów) lub innych gwarancji zasadnie skalkulowanych w celu zagwarantowania płatności. Brak wystawienia przez Państwo takich gwarancji może być uznany przez nas za naruszenie Umowy przez Państwo i może, według naszego uznania, oznaczać utratę Państwa prawa do kontroli nad Usługami nazw domen, dla których są Państwo rejestrującym, a my rejestratorem. To zabezpieczenie jest dodatkiem do zabezpieczenia (a) wymaganego przez UDRP, URS lub inną politykę ICANN lub inną politykę jakiegokolwiek właściwego rejestru; lub (b) przedstawionego w innym miejscu w niniejszej Umowie.

 16. Oświadczenia i gwarancje: Oświadczają Państwo, że ani rejestracja nazwy domeny, ani też sposób, w jaki ta nazwa domeny jest bezpośrednio lub pośrednio użytkowana, ani korzystanie z innych Usług nie narusza praw osób trzecich, ani nie będzie narażać nas na jakiekolwiek roszczenia prawne. Usługi są przeznaczone do użytku przez osoby, które ukończyły co najmniej osiemnaście (18) lat; korzystając z usług, oświadczają Państwo, że mają ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat, a wszystkie informacje dostarczone przez Państwo w związku z nabyciem Usług są dokładne i prawdziwe. Wszystkie Usługi są dostarczane w stanie finalnym ("są takie, jak są") i ze wszystkimi wadami. Z wyjątkiem oświadczenia, iż jesteśmy akredytowanym przez ICANN rejestratorem nazw domen, nie składamy żadnych innych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, w związku z niniejszą Umową i Usługami, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takich oświadczeń i gwarancji nie można zgodnie z obowiązującym prawem wyłączyć. Bez ograniczania powyższych zapisów nie składamy żadnych oświadczeń ani nie gwarantujemy, że rejestracja lub korzystanie z nazwy domeny zgodnie z zapisami niniejszej Umowy uchroni Państwa przed problemami mogącymi wystąpić podczas rejestracji nazwy domeny lub możliwością zawieszenia, likwidacji lub transferu Państwa nazwy domeny. Pobieranie lub pozyskiwanie w inny sposób jakichkolwiek materiałów i/lub danych korzystając z naszych usług przekierowania poczty elektronicznej czy innych usług poczty elektronicznej odbywa się według Państwa uznania i na Państwa ryzyko, i wyłącznie Państwo ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek przypadki uszkodzenia systemu komputerowego lub utraty danych w wyniku takiego pobierania materiałów i/lub danych. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek towarów lub usług zakupionych lub pozyskanych za pomocą naszych usług poczty elektronicznej lub innych transakcji zawartych za pośrednictwem naszych usług poczty elektronicznej. Żadne wskazówki ani informacje, ustne czy pisemne, uzyskane przez Państwo od nas, nie stanowią żadnych gwarancji, chyba że zostaną one wyraźnie określone w niniejszej Umowie. Nie wszystkie jurysdykcje zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji i z tego względu niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania wobec Państwa.

 17. Procedury rozwiązywania sporów: Wszelkie polityki konsensusu ICANN i wszelkie inne polityki właściwego rejestru, w tym między innymi: (i) „Ujednolicona Polityka Rozwiązywania Sporów Dotyczących Nazw Domen” / „Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” ("UDRP"), która jest dostępna pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm oraz http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm wraz z Zasadami UDRP i Zasadami Uzupełniającymi wszelkich operatorów UDRP; oraz (ii) „Ujednolicony System Szybkiego Zawieszenia” / „Uniform Rapid Suspension System” ("URS"), który jest dostępny pod adresem http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs, wraz z Zasadami URS i Zasadami Uzupełniającymi wszelkich operatorów URS są dla Państwa wiążące. UDRP i URS mogą być w dowolnym momencie zmienione przez ICANN (lub następców ICANN). Jeśli Państwa rejestracja lub rezerwacja nazwy domeny zostanie zakwestionowana przez stronę trzecią, zastosowane zostaną postanowienia zawarte w UDRP i URS obowiązujące w czasie, gdy Państwa nazwa domeny jest kwestionowana przez stronę trzecią. W przypadku zaistnienia sporu o nazwę domeny z jakąkolwiek stroną trzecią, zwolnią nas Państwo z jakiejkolwiek odpowiedzialności, zgodnie z regulaminami UDRP i URS. Jeśli Państwo lub Państwa nazwa domeny są przedmiotem sporu, możemy przekazać kontrolę nad zapisem rejestracyjnym nazwy domeny w rejestrze organu sądowego poprzez dostarczenie danej stronie świadectwa rejestratora.

 18. Prawo właściwe i jurysdykcja w przypadku sporów:

  1. Jeśli nie określono inaczej w UDRP URS lub jakiejkolwiek podobnej polityce ccTLD, w odniesieniu do każdego sporu o rejestrację nazwy domeny, niniejsza Umowa, Państwa prawa i obowiązki oraz wszelkie działania przewidziane w niniejszej Umowie będą stosowane w zgodzie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki i Stanu Waszyngton, jak gdyby niniejsza Umowa była umową zawartą i w całości wykonaną w Stanie Waszyngton, USA.

  2. Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z lub związane z niniejszą Umową, lub jej naruszenie, wypowiedzenia, egzekwowanie jej przepisów lub ich interpretacja, lub jej ważność, w tym określenie zakresu lub stosowności niniejszej Umowy dla arbitrażu, będą rozpatrywane w drodze arbitrażu w King County, Waszyngton, USA, przed jednym arbitrem. Arbitraż będzie administrowany przez JAMS na podstawie swoich Kompleksowych Zasad i Procedur Arbitrażowych (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures). Wyrok zatwierdzający orzeczenie sądu arbitrażowego może być uzyskany przed dowolnym sądem właściwym. Klauzula ta nie wyklucza, iż strony mogą poszukiwać środków zaradczych wspomagających arbitraż przed odpowiednim sądem właściwym. Zawiadomienie o podjęciu przez nas kroków prawnych wobec Państwa w stosunku do wszelkich sporów powstających na podstawie niniejszej Umowy może być Państwu dostarczone za pośrednictwem przesyłki priorytetowej na adres podany przez Państwa w Państwa koncie i/lub w informacjach o nazwie domeny w bazie WHOIS lub poprzez przesłanie drogą elektroniczną kopii dokumentów w formie niezmienionej na adres e-mail podany przez Państwa w Państwa koncie i/lub w informacjach o nazwie domeny w bazie WHOIS.

  3. Niezależnie od powyższego, w celu rozstrzygnięcia sporów ze stroną trzecią (tj. sporów pomiędzy Państwem a inną stroną, nie nami), dotyczących lub wynikających z korzystania z nazw domen zarejestrowanych na podstawie niniejszej Umowy, powinni Państwo poddać się bez zastrzeżeń innym potencjalnie obowiązującym jurysdykcjom, przedmiotowi sprawy i osobistej jurysdykcji sądów według (i) miejsca zamieszkania rejestrującego, jak widnieje w rejestrze publicznym WHOIS dla spornej nazwy domeny (domen), oraz (ii) naszej lokalizacji, obecnie to stanowe lub federalne sądy, których dystrykty geograficzne obejmują Bellevue, Waszyngton, USA.

 19. Zawiadomienia: Wszelkie zawiadomienia od nas dla Państwa wymagane przez niniejszą Umowę są uznane za dostarczone, jeżeli zostaną dostarczone zgodnie z danymi Państwa konta i/lub informacjami dotyczącymi nazwy domeny w WHOIS, które Państwo podali.

 20. Dodatkowe wymagania rejestru: Niektóre rejestry mają dodatkowe wymagania umowne, które Państwo akceptują rejestrując nazwę domeny z tych rejestrów. Są Państwo zobowiązani zapoznać się z wszelkimi regulaminami mającymi zastosowanie do takich rejestrów lub udostępnianymi przez nie.

 21. Postanowienia końcowe: Strony niniejszym uwzględniają wymagania 41 CFR 60-1.4 (a), 300.5 (a) oraz 741.5, jeśli ma zastosowanie. Niniejsza Umowa oraz wszelkie obowiązujące polityki ICANN i polityki jakiegokolwiek właściwego rejestru, w tym między innymi UDRP i URS, wraz z wszelkimi modyfikacjami, stanowią kompletną i wyłączną umowę między nami a Państwem oraz zastępują i są nadrzędne wobec wszelkich wcześniejszych ofert, umów lub innej korespondencji. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako tworzenie agencji, spółki lub innej formy wspólnego przedsiębiorstwa między stronami. Brak wymagania z naszej strony, aby wykonali Państwo któreś z postanowień niniejszej Umowy nie ma wpływu na pełne prawo wymagania takiego działania w każdym późniejszym czasie; również zrzeczenie się przez nas egzekwowania naruszenia dowolnego postanowienia niniejszej Umowy nie będzie traktowane jako zrzeczenie się samego takiego postanowienia. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest niewykonalne lub nieważne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia właściwego sądu, taki brak wykonalności lub nieważność nie czyni niniejszej Umowy niewykonalną lub nieważną w całości. Zmienimy lub zastąpimy takie postanowienie Umowy innym, które będzie ważne i wykonalne oraz które w miarę możliwości osiągnie nasze pierwotne cele i intencje tak, jak oryginalne postanowienie. Niniejsza Umowa nie może być zmieniana lub modyfikowana przez Państwo inaczej niż na mocy pisemnego dokumentu podpisanego przez Państwo i naszego upoważnionego przedstawiciela. Strony niniejszym uwzględniają wymagania 41 CFR 60-1.4 (a), 300.5 (a) oraz 741.5, jeśli ma zastosowanie.

Następujący rejestratorzy są wymienieni w niniejszym dokumencie:

eNom, Incorporated
Mobile Name Services Incorporated
Sipence, Incorporated
Vedacore.com, Inc.
eNom623, Inc.
eNom1039, Inc.
eNom1040, Inc.
eNom625, Inc.
eNom Canada Corp
Twoja przeglądarka jest przestarzała! / Your browser is out of date!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. / Update your browser to view this website correctly. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×