Domeny z całego świata w jednym miejscu
ENGLISH
Menu:
1094 Dostępnych rozszerzeń
domen z całego świata
Banner mobileBanner pc

Program partnerski

Regulamin programu partnerskiego

1. Organizatorem i koordynatorem Programu Partnerskiego jest firma MSERWIS, operator serwisów Domeny.tv oraz MSERWIS.pl, zwana dalej Organizatorem.

2. Partnerami programu partnerskiego mogą zostać wyłącznie:

3. Celem Programu Partnerskiego jest promowanie serwisów Organizatora oraz pozyskiwanie klientów przez Partnerów, którzy otrzymują wynagrodzenie za płatności dokonane przez poleconych przez nich klientów.

4. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie dobrowolne. Partner oświadcza, że podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe i kontaktowe są prawidłowe i nikt inny nie może sobie rościć pretensji do decyzji dotyczących możliwości ich wykorzystywania w Programie. Partner może posiadać nie więcej niż jedno konto zarejestrowane w Programie Partnerskim.

5. Organizator udostępnia Partnerom link partnerski do przesyłania różnymi kanałami, typu media społecznościowe, mailing lub strony WWW Partnera. Wstawienie linka partnerskiego w formie kodu HTML na stronach WWW Partnera powoduje wyświetlenie reklamy serwisu Organizatora. Partner jest zobowiązany do uzyskania akceptacji od Organizatora swojej strony WWW przed umieszczeniem w niej linka partnerskiego.

6. Partner ma prawo do wykorzystania na swojej stronie WWW zgłoszonej do udziału w Programie zawartość podstron "oferta" serwisu Organizatora, tylko w przypadku gdy serwis WWW Partnera nie reklamuje innych serwisów podobnych tematycznie do serwisu Organizatora. Zabronione jest kopiowanie treści pozostałych podstron serwisu Organizatora.

7. Użycie linku partnerskiego powoduje przekierowanie na stronę WWW Organizatora. Na komputerze odwiedzającego zapisywany jest plik cookie zawierający informacje o Partnerze, ważny 30 dni. Skojarzenie zamówienia z polecającym Partnerem jest możliwe wyłącznie w przypadku istnienia aktywnego pliku cookie w momencie rejestracji konta w serwisie Domeny.tv lub złożenia kwalifikującego się zamówienia w serwisie MSERWIS.pl.

8. Zasady działania programu w serwisie Domeny.tv. W przypadku dokonania rejestracji nowego konta przez odwiedzającego w serwisie Domeny.tv w ciągu 30 dni od momentu przekierowania, klient jest uznawany za poleconego przez Partnera przez okres 2 lat. W tym czasie prowizja jest naliczana za wszystkie kwalifikujące się transakcje zrealizowane przez poleconego klienta w serwisie Domeny.tv.

9. Zasady działania programu w serwisie MSERWIS.pl. W przypadku złożenia zamówienia przez odwiedzającego w serwisie MSERWIS.pl na hosting lub certyfikat SSL w ciągu 30 dni od momentu przekierowania, pod warunkiem istnienia prawidłowego pliku cookie, klient jest uznawany za poleconego przez Partnera.

10. Wartość prowizji wynosi:

11. Za wynagrodzenie do wypłaty uznaje się prowizję naliczoną od zamówień opłaconych i zrealizowanych. Wartość prowizji może zostać zmieniona na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Partnera i Organizatora a także w przypadku promocji prowadzonych przez Organizatora. Prowizja nie będzie naliczana dla zamówień dokonanych przez Partnera lub podmiotów powiązanych z nim kapitałowo bądź osobowo. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta opłaconej i zrealizowanej usługi na podstawie przepisów ustaw o ochronie konsumentów, wartość prowizji może zostać pomniejszona o kwoty wynikające z tychże zamówień. Prowizja nie jest naliczana od zamówień klientów korzystających z cenników hurtowych bądź cen ustalanych indywidualnie za usługi.

12. Organizator umożliwia Partnerowi sprawdzanie liczby oraz wartości zamówień złożonych z polecania Partnera, a także kwoty aktualnej prowizji do wypłaty, na stronach internetowych Organizatora. Partner ma prawo również uzyskać informacje o aktualnej kwocie należnej prowizji, liczbie złożonych i opłaconych zamówień.

13. Partner ma prawo wykorzystać wynagrodzenie skumulowane na swoim koncie do zapłaty za usługi kupowane przez Partnera w serwisie Organizatora, pod warunkiem, że saldo Partnera na koncie Programu Partnerskiego wynosi co najmniej 20 zł.

14. Partner ma prawo do wypłaty zgromadzonych środków w formie przelewu na wskazane konto bankowe w Polsce, pod warunkiem, że saldo Partnera na koncie Programu Partnerskiego wynosi co najmniej 100 zł. W tym celu zobowiązany jest do wystawienia Organizatorowi rachunku lub faktury VAT. Przed pierwszą wypłatą Organizator może zwrócić się do Partnera o nadesłanie kompletu kopii dokumentów poświadczających fakt prowadzenia działalności gospodarczej. Organizator zobowiązuje się do wypłaty środków w ciągu 5 dni roboczych od momentu nadesłania wymaganych dokumentów oraz pozytywnej weryfikacji konta Partnera. Jeśli Partner jest płatnikiem VAT powiększa kwotę do wypłaty o podatek VAT.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania stron WWW Partnera oraz do wypowiedzenia umowy w przypadku poważnego złamania zasad niniejszego Regulaminu. Partner wykluczony z Programu może przystąpić do niego ponownie tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.

16. Zabronione jest umieszczanie kodu HTML Programu Partnerskiego na stronach WWW:

17. Zabronione jest:

18. Każdy Partner ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie Partnerskim w dowolnym czasie. W takim przypadku zachowuje prawo do wypłaty uprzednio zgromadzonych środków w Programie, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na stronach WWW Organizatora. W przypadku niezaakceptowania przez Partnera zmian Regulaminu, niniejsza umowa wygasa. Partner zachowuje prawo do wypłaty uprzednio zgromadzonych środków na warunkach określonych w Regulaminie w wersji bezpośrednio obowiązującej przed zmianą Regulaminu.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Partnerem w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny. W takim wypadku Partnerowi przysługuje prawo do wypłaty uprzednio zgromadzonych środków na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

21. Informacje dotyczące Uczestników są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania przez Organizatora zgodnie z przepisami prawa, na co Uczestnik wyraża zgodę. Żadne informacje dotyczące poszczególnych Uczestników nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim, oprócz zestawień statystycznych, nie pozwalających na wyodrębnienie jednostkowych danych, a w szczególności - ich połączenia z danymi osobowymi Uczestników.

22. Przystąpienie do programu partnerskiego oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Twoja przeglądarka jest przestarzała! / Your browser is out of date!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. / Update your browser to view this website correctly. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×